blog.bouzuya.net

2021-12-17 Helix Editor Day 17

Helix Editor Day 17

キーマップに慣れるため VS Code 側のキーマップを変更している。気づいたものからすこしずつ加えている。

 "vim.normalModeKeyBindingsNonRecursive": [
  {
   "before":["G"],
   "after":[]
  },
  {
   "before":["d"],
   "after":[]
  },
  {
   "before":["g", "e"],
   "after":["G"]
  },
  {
   "before":["g", "h"],
   "after":["0"]
  },
  {
   "before":["g", "l"],
   "after":["$"]
  },
  {
   "before":["x"],
   "after":["V"]
  }
 ]

今日のコミット。